Poveikio sveikatai vertinimas kitose poveikio vertinimo rūšyse

Prospektyvinis poveikio vertinimas yra konsoliduotas metodas, skirtas įvertinti ir numatyti politikos krypčių, planų, programų ir projektų pasekmes. Tai pagrindinis būdas įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimo procesą, kuris plačiai paplitęs visame pasaulyje.

Sveikatos sutrikimus, ligas sukelia veiksniai, kurie dažnai yra žinomi ir kurių galima išvengti. Daugelis visuomenės sveikatos rizikos veiksnių – tai veiksniai, kurie veikia „už sveikatos sektoriaus ribų“. Taigi visuomenės sveikatai įtaką daro daugybė viešųjų (visuomeninių) sektorių (pavyzdžiui, aplinkos apsaugos, transporto, energetikos, žemės ūkio ir pan.) veiksnių.

Tačiau dažnai visuomenės sveikatai įvairių rūšių poveikio vertinimų metu skiriama per mažai dėmesio. Pavyzdžiui, kai vertinami aplinkos veiksniai, tai šių veiksnių poveikis žmogaus sveikatai dažnai tik nežymiai nagrinėjamas. Dėl nepakankamo dėmesio sveikatos veiksnių nagrinėjimui atliekant skirtingų rūšių poveikio vertinimus atsirado poveikio sveikatai vertinimas (PSV) kaip poveikio vertinimo rūšis skirta tik žmonių sveikatai.

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninis biuras, Tarptautinė poveikio vertinimo asociacija ir Europos visuomenės sveikatos asociacija, norėdami stiprinti politikos, planų, programų ir projektų poveikio žmonių sveikatai vertinimą, kartu peržiūrėjo skirtingų poveikio vertinimo rūšių principus, praktiką ir išleido leidinį „Sveikata poveikio vertinimuose: negalima praleisti galimybės“ (angl. Health in Impact Assessments: Opportunities not to be missed) (toliau – leidinys). Šiame leidinyje nagrinėjamos penkios pagrindinės poveikio vertinimo rūšys: poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV), strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV), socialinio poveikio vertinimas, darnaus vystymosi vertinimas ir PSV. Poveikio vertinimo ekspertai apibrėžia konkrečias šių vertinimo rūšių ištakas ir dinamiką, analizuoja, kaip jų metu nagrinėjami sveikatos klausimai, ir pateikia keletą perspektyvų ateičiai.

Leidinyje yra aptariama kaip įvairios vertinimo rūšys padeda skatinti ir apsaugoti žmonių sveikatą,  kaip galima integruoti PSV į kitas poveikio vertinimo rūšis, kokia patirtimi gali būti dalijamasi atliekant įvairių rūšių poveikio vertinimą, kokios integracijos formos ir lygiai patartini, kokie gali būti tolesnės plėtros prioritetai.

Įvairių poveikio vertinimo rūšių principai, teorija ir praktika ir sveikatos veiksnių nagrinėjimas jų metu labai skiriasi, bet visų poveikio vertintojų požiūris į sveikatą yra panašus: žmonių sveikata yra traktuojama kaip esminis visuminio poveikio elementas, todėl sveikatos aspektų nagrinėjimas integruojamas į skirtingas poveikio vertinimo rūšis atsižvelgiant suinteresuotųjų subjektų (šalių) ir visuomenės lūkesčius.

Dabartinė praktika rodo, kad PAV pagrindinis dėmesys skiriamas aplinkos sveikatos klausimams, tačiau pastebima tendencija, kad atliekant šį vertinimą jau plačiau nagrinėjamas poveikis sveikatai. Panaši situacija su SPAV, tik čia atliekamas sveikatos veiksnių išsamesnis nagrinėjimas. Darnaus vystymosi vertinimas taip pat apima vis platesnį sveikatą lemiančių veiksnių spektrą. Na, o PSV yra visiškai skirtas žmonių sveikatai.

Leidinyje rašoma, kad poveikio sveikatai nagrinėjimas kiekvienoje šalyje skiriasi. Vienose šalyse poveikis sveikatai labiau integruotas į kitas poveikio vertinimo rūšis, kitose mažiau. Pavyzdžiui, Estijoje, kurioje dauguma vietos bendruomenių yra mažos ir yra riboti institucijų gebėjimai, atskiro PSV nėra, jis integruotas į PAV ir į jį aktyviai įtraukiami visuomenės sveikatos specialistai. Švedijoje sveikatos aspektai laipsniškai diegiami į PAV ir tuo pačiu lygiagrečiai kuriamos PSV metodikos. Per pastaruosius 12–15 metų Norvegijoje sveikatos klausimai buvo aktyviai įtraukiami į darbotvarkes ir ateityje nežadama to atsisakyti. Daugelyje šalių PSV integruotas į PAV ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procesus. PSV kaip atskira procedūra dažniausiai yra atliekama savanoriškai. Poveikis žmonių sveikatai dažniausiai siejamas su fizinės aplinkos veiksnių (oro, vandens, dirvožemio taršos, triukšmo, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės) vertinimu ir rezultatų palyginimu su ribinėmis vertėmis. Kiti sveikatą lemiantys veiksniai, pavyzdžiui, biofizikiniai, socialiniai ir ekonominiai (lytis, amžius, gyvenimo būdas, kultūra, sveikatos priežiūra ir kt.), vertinami rečiau, jų vertinimui naudojami kokybiniai, aprašomojo pobūdžio metodai.

Poveikio sveikatai nagrinėjimas įtraukiant jį į kitų rūšių poveikio vertinimą negarantuoja, kad pagerės sveikatos klausimų nagrinėjimas priimant sprendimus, jau nekalbant apie pagerėjimą realiame gyvenime. Tačiau išsamus ir tikslingas poveikio sveikatai vertinimo įtraukimas į įvairių rūšių poveikio vertinimą gali sustiprinti jo svarbą suinteresuotose bendruomenėse. Todėl poveikio vertinimo tikslai, procesas ir nauda turėtų būti žinomi ir už poveikio vertinimo profesijos ribų. Būtina šviesti visuomenę, kitų profesijų atstovus. Visuomenės ir suinteresuotų šalių įtraukimas į poveikio sveikatai vertinimo procesą yra naudingas ir gali užtikrinti sėkmingą visuomenei palankių projektų įgyvendinimą.

Informaciją pagal Pasaulio sveikatos organizacijos medžiagą parengėSveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorė Ilona Burkauskienė

 

Leidinys „Sveikata poveikio vertinimuose: negalima praleisti galimybės“ (angl. Health in Impact Assessments: Opportunities not to be missed)  po šia nuoroda: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2014/health-in-impact-assessments-opportunities-not-to-be-missed

 

 

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...