Profesinę kvalifikaciją tobulino 2007 sveikatos priežiūros specialistai

Valstybinis psichikos sveikatos centras kartu su partneriu VUVL filialo Vaiko Raidos Centru 2009 – 2013 metais įgyvendino psichikos sveikatos ir kitų sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo projektą ,,Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa’. Projektas yra ,,Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo’ programos, patvirtintos LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-334, dalis. Visos projekto veiklos buvo finansuotos Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto mokymuose dalyvavo ir profesinę kvalifikaciją tobulino 2007 sveikatos priežiūros specialistai: gydytojai psichiatrai, vaikų ir paauglių psichiatrai, psichologai, slaugytojai , socialiniai darbuotojai, vaikų ligų gydytojai, šeimos gydytojai ir pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys specialistai, bendrojoje medicinos srityje dirbantys specialistai, specialistų komandos, dirbančios vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos sistemoje.

Projekto dalyviai susipažino su naujausiomis mokslinėmis teorijomis bei moksliniais tyrimais, sužinojo apie naujai taikomus psichikos sutrikimų, ligų profilaktikos, gydymo, psichologinio konsultavimo, psichoterapijos metodus. Mokėsi atvejo vadybos, dirbti komandose, sprendimų siekiamojo konsultavimo, bendradarbiavimo su kitomis institucijomis. Išmoko atpažinti nerimo, depresijos sutrikimus, savižudybės riziką bei teikti pagalbą krizės atveju. Įgijo ir patobulino kompiuterinio raštingumo įgūdžius bei anglų kalbos žinias. Išmoko dirbti komandoje ir individualiai, efektyviai spręsti problemas. Specialistai mokėsi darbo su pacientais bei jų artimaisiais metodų. Tobulinosi tarptautiniuose renginiuose Lietuvoje ir Europos Sąjungos, Europos Sąjungos erdvei priklausančiose šalyse, dalinosi savo žiniomis bei patirtimi su kolegomis iš kitų šalių.

Mokymai vyko įvairiuose Lietuvos rajonuose, dėl to jie buvo lengviau pasiekiami mažesnes pajamas gaunantiems bei tolimesnėse vietovėse gyvenantiems ir dirbantiems sveikatos priežiūros įstaigų specialistams.

Baigę mokymus dalyviai įgytas žinias bei įgūdžius perduoda kolegoms ir naujai įsidarbinusiems darbuotojams, taiko savo darbe su pacientais bei jų artimaisiais, naudoja ruošiant pranešimus, skaitant paskaitas, rašant straipsnius, bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais, jie dalyvauja ir moksliniuose tyrimuose, keičiasi teorinėmis ir praktinėmis žiniomis su užsienio specialistais. Dalyviai tapo konkurencingesni, teikia kokybiškesnes paslaugas pacientams.

Projekto tikslinė grupė įgytą kompetenciją taiko praktikoje. Sveikatos priežiūros specialistai, įgiję kalbinių įgūdžių, gali toliau mokytis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Buvo praplėstas sveikatos priežiūros paslaugų spektras ir išlaikomas darbuotojų skaičius.

Įgiję naujų įgūdžių bei žinių specialistai gali organizuoti naujo pobūdžio mokymus kitoms įstaigoms, kurios, teikdamos kokybiškesnes paslaugas pacientams ir jų šeimoms, siekia geresnių psichikos sveikatos priežiūros rezultatų ir tai užtikrina veiklos rezultatų tęstinumą.

Programoje „Komandinio darbo kursai“ (atvejo vadyba, krizių intervencija), skirtoje ambulatorinę bei stacionarinę psichikos sveikatos priežiūrą vykdantiems specialistams (gydytojams psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, psichologams, slaugytojams, socialiniams darbuotojams) apmokyti 303 specialistai. Kursų dalyviai susipažino su šiuolaikiniu požiūriu į psichikos ir elgesio sutrikimų gydymą, panaudojant daugiaprofesinę komandą. Išmoko atvejo vadybos principų, vaidmenų paskirstymo, problemų sprendimo technikų bei konstruktyvaus jų pritaikymo praktikoje. Kursų dalyviai taip pat įgavo žinių apie paciento priežiūros bendruomenėje procesus bei krizių intervencijos paslaugas. Išmoko atpažinti savižudybės riziką. Kursų trukmė 60 val.

Programoje „Sprendimų siekiamojo konsultavimo kursai“, skirtoje ambulatorinę ir stacionarinę psichikos sveikatos priežiūrą vykdantiems specialistams (gydytojams psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, psichologams, slaugytojams, socialiniams darbuotojams), šeimos gydytojams ir pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems specialistams (vidaus ligų gydytojams, vaikų ligų gydytojams, gydytojams akušeriams ginekologams, gydytojams chirurgams, akušeriams, slaugytojams). apmokyta 600 dalyvių. Mokymų metu specialistai įgavo žinių apie sprendimų siekiamąjį konsultavimą, šio konsultavimo tikslus bei techniką, taip pat išmoko jį praktiškai taikyti klinikinėms, psichologinėms ir socialinėms problemoms spręsti, pacientų motyvacijai gydytis stiprinti, konfliktinių situacijų sprendimui, darbui su artimaisiais ir šeimos nariais. Dalyviai išmoko pravesti sprendimų siekiamąjį, motyvuojantį gydytis interviu, jį aprašyti, konsultuoti pacientus, sergančius įvairiais psichikos sutrikimais ir besikreipiančius dėl psichologinių ir socialinių problemų, bei įvertinti konsultacijos rezultatus ir veiksmingumą. Kursų trukmė 60 val.

Programos „Kognityvinės elgesio terapijos kursai“, skirtos gydytojams psichiatrams, gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams, psichologams, mokymus baigė 140 dalyvių. Mokymų metu specialistai įsisavino kompleksinio nerimo sutrikimų ir depresijos gydymo, naudojant kognityvinę ir elgesio terapiją pagrindus, sužinojo nerimo sutrikimų, depresijos ir juos lydinčių psichikos ir elgesio sutrikimų vystymosi kognityvinius modelius bei terapinio poveikio mechanizmus. Išmoko įvertinti asmenų, sergančių nerimo sutrikimais ir depresija būklę, savižudybės riziką ir atlikti specifinę diagnostiką kognityvinės ir elgesio psichologijos aspektais. Įvaldė pagrindines nerimo sutrikimų ir depresijos kognityvinės ir elgesio psichoterapijos technikas. Kursų trukmė 150 val.

Mokymo programoje „Psichikos sveikatos priežiūra bendrojoje medicinoje: praktiniai diagnostikos ir gydymo klausimai“, skirtoje stacionarinės asmens sveikatos priežiūros srityje dirbantiems specialistams, mokėsi ir pažymėjimus gavo 185 dalyviai. (4 psichiatrai; 50 slaugytojų, 15 fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų; 9 neurologai; 15 bendrosios praktikos  gydytojų; 4 terapeutai; 1 endokrinologas; 12 kardiologų; 1 refleksoterapeutas; 1 kineziterapeutas; 4 neurochirurgai; 1 gastroenterologas; 1 dermatovenerologas, 1 logoterapeutas; 3 anesteziologai reanimatologai; 1 vidaus ligų gydytojas; 3 akušeriai ginekologai; 10 onkologų chemoterapeutų; 2 šeimos gydytojai; 2 vaikų ligų gydytojai; 4 vidaus ligų gydytojai; 1 reanimatologas; 2 radioterapeutai; 1 vaikų kardiologas; 15 ortopedų – traumatologų; 2 chemoterapeutai; 3 chirurgai; 7 onkologai radioterapeutai; 3 onkologai; 1 okulistas; 1 hematologas; 3 LOR gydytojai; 1 onkologas chirurgas; 1 infektologas). Specialistai pagilino žinias apie šiuolaikinį požiūrį į psichikos ir elgesio sutrikimų diagnostiką ir gydymą. Įgijo praktinių įgūdžių atpažįstant, diagnozuojant psichikos ir elgesio sutrikimus. Išmoko atpažinti ūmias krizines situacijas: įvertinti savižudybės riziką, pavojų agresyvaus elgesio ir ūmios psichozės atvejais, išmoko suteikti pirmąją būtiną pagalbą. Susipažino su šiuolaikiniu požiūriu į psichosomatinius ryšius. Kursų trukmė 30 val.

Veikloje „Tarptautinės patirties perėmimas“, skirtoje psichikos sveikatos priežiūros specialistams (gydytojams psichiatrams, vaikų ir paauglių psichiatrams, psichologams, slaugytojams, socialiniams darbuotojams) dalyvavo ir profesinę kvalifikaciją tobulino 212 specialistų. Veikla vykdyta komandiruojant psichikos sveikatos priežiūros specialistus į tarptautines mokslines praktines konferencijas, seminarus, kongresus, mokymus Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, universitetuose ar universitetų klinikose, ligoninėse, medicinos centruose, mokymo ir sveikatos priežiūros įstaigose. Tęstinio profesinio tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo projekto dalyviai, vyko Vokietijoje, Italijoje, Graikijoje, Rumunijoje, Lietuvoje, Norvegijoje, Ispanijoje, Slovėnijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Juodkalnijoje, Portugalijoje, Vengrijoje bei Olandijoje. Specialistai dalyvavo įvairiuose jų pačių pasirinktuose renginiuose, tobulindami žinias bei įgūdžius psichiatrijos, psichoterapijos, psichologijos srityse, mokslinių tyrimų, inovacijų, naujų diagnostikos bei gydymo būdų taikymo srityse. Dalyviai renginiuose taip pat skaitė pranešimus apie savo ir psichikos sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, inovacijas bei atliktus tyrimus. Projekto veiklos „Tarptautinės patirties perėmimas“ dalyviai, vykę tobulintis į Europos Sąjungos valstybes nares, Šveicariją ar valstybes, pasirašiusias Europos ekonominės erdvės susitarimą, susipažino su naujausiomis mokslinėmis teorijomis bei moksliniais tyrimais, sužinojo apie naujai taikomus psichikos sutrikimų, ligų profilaktikos, gydymo, psichologinio konsultavimo, psichoterapijos metodus. Specialistai mokėsi darbo su pacientais bei jų artimaisiais metodų, dalinosi savo žiniomis bei patirtimi su kolegomis iš kitų šalių. Grįžę dalyviai įgytas žinias bei įgūdžius perduoda kolegoms, taiko savo darbe su pacientais bei jų artimaisiais, naudoja ruošiant pranešimus, skaitant paskaitas, rašant straipsnius. Jie dalyvauja ir moksliniuose tyrimuose.

Programos veiklose, skirtose psichikos sveikatos priežiūros specialistų bendrųjų kompetencijų tobulinimui dalyvavo 216 dalyvių. Iš jų 60 val. trukmės „Specializuotuose anglų kalbos kursuose“ mokėsi 72, o 30 val. trukmės kursuose „Kompiuterinis raštingumas“ mokėsi 144 dalyviai. Šiuos kursus baigę specialistai gali prisidėti prie elektroninių technologijų diegimo įstaigose, panaudoti psichikos sveikatos centrų ir psichiatrijos ligoninių sukauptas žinias ir praktinius įgūdžius, taikant modernias technologijas, tarptautinės patirties įsisavinimo bei sklaidos.

Projekto partnerio VUVL filialo Vaiko Raidos Centro veiklų mokymuose paskaitas skaitė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių lektoriai. Užtikrinus vertimą į lietuvių kalbą, mokymai buvo prieinami net ir nemokantiems anglų kalbos specialistams.

Mokymų programoje „Vaikų, veikiamų raidos ir psichikos sutrikimų rizikos veiksnių, atranka ir ankstyvoji sutrikimų diagnostika“, skirtoje pirminę sveikatos priežiūrą vykdantiems specialistams (šeimos gydytojams, slaugytojams, vaikų ligų gydytojams) buvo apmokyti 126 specialistai. Mokymų dalyviai pagilino žinias apie vaikų raidos sutrikimų ypatumus, darbo ir bendravimo su jais metodus bei psichologiją, taip pat darbo su tėvais ir šeimos nariais ypatumus, vaikų elgesio bei emocijų sutrikimų prevencijos galimybes. Susipažino su pagalbos šeimoms galimybėmis, tėvų vaidmeniu vaiko gyvenime. Mokymų trukmė 25 val.

Mokymų programą „Vaikų, paauglių ir jaunuolių psichikos ir elgesio sutrikimų diagnostika ir gydymas“, skirtą gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams, gydytojams psichiatrams, psichologams, socialiniams darbuotojams, slaugytojams, baigė 121 dalyvis. Specialistai gilino žinias apie vaikų nerimo sutrikimų charakteristikas, sergamumą gretutinėmis ligomis, nerimo sutrikimų nustatymo, gydymo bei prevencijos metodus. Susipažino su ankstyvųjų traumų įtaka vaikams, vaikų depresija, bipoliniu sutrikimu ir ankstyvaisiais psichozių simptomais, jų atpažinimo bei diagnostikos metodais. Mokymų trukmė 25 val.

Programos mokymus „Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios diagnostikos ir ankstyvosios reabilitacijos metodai ir komandinis darbas“, skirtus specialistų komandoms, dirbančioms vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos sistemoje, vaikų ligų gydytojams, vaikų neurologams, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams, psichologams, logopedams, kineziterapeutams, kineziterapeutų padėjėjams, slaugytojams, ergoterapeutams, spec. pedagogams (surdopedagogams, tiflopedagogams, Montessori), socialiniams darbuotojams baigė 312 dalyvių. Specialistai susipažino su ankstyvosios reabilitacijos, komandinio darbo ankstyvosios reabilitacijos tarnybose principais bei socialinės pagalbos bei paramos šeimoms galimybėmis. Įgijo teorinių bei praktinių tėvystės įgūdžių. Mokėsi gydymo bei reabilitacijos tikslų iškėlimo, sužinojo specialistų ir tėvų bendradarbiavimo svarbą, atnaujino žinias apie vaiko fizinės bei emocinės raidos sutrikimus ir pagalbą vaikui. Ši veikla buvo organizuota Vilniaus mieste, aprūpinant mokymų dalyvius, atvykusius iš tolimesnių vietovių, nakvyne bei maitinimu. Mokymų trukmė 30 – 50 val.

Programoje „Šeimų psichologinis konsultavimas ir šeimos terapijos pagrindai“, skirtoje psichologams, gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams, vaikų ligų gydytojams, šeimos gydytojams., psichiatrams, socialiniams darbuotojams, slaugytojams tobulinosi ir mokymus baigė 161 dalyvis. Specialistai įgijo teorinių bei praktinių žinių apie šeimos struktūrą, sistemą, jos narių vaidmenų pasiskirstymą, psichoterapijos metodų įvairovę bei taikymą. Praktiniuose užsiėmimuose tobulino šeimos konsultavimo įgūdžius, taikė metodus, mokėsi iškelti šeimų psichologinio konsultavimo uždavinius bei vertinti rezultatus. Analizavo atvejus. Mokymų trukmė 25 val.

Projekto dėka sukurtų ir pasiektų projekto rezultatų efektyvumas priklauso nuo turimų gebėjimų ir tinkamo pasirengimo lygio taikyti žinias ir įgūdžius praktiniame sveikatos priežiūros specialistų darbe.

 

Valstybinio psichikos sveikatos centro

Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistė,

Projekto koordinatorė

Renata Čižauskaitė

Tel. (8 5) 2670378

Susiję straipsniai

thumbnail
hover

Apsikabinimai gydo!

Šiandien, birželio 15 d., 13 val. prie Kauno klinikų centrinio pastato vyks apsikabinimų akcija. Į ją kviečia Lietuvos sveikatos mokslų u...

thumbnail
hover

Nemokamos mankštos Klaipėdoje – kviečiame dalyvauti!

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamas mankštas. Amžius neribojamas.
Maloniai kviečiame prisijungti!

thumbnail
hover

Lietuvoje kraujo aukojama dažniau nei tikėtasi

Per penkis šių metų mėnesius iš 43,5 tūkst. kraujo ar jo sudėtinių dalių davimų neatlyginti buvo net 86 procentai ir, palyginus su 2...